Reklamační řád

1. Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých  druhů  uhlí podle ČSN 441440 a  
 
katalogy pevných  paliv
 
2. Jakostní reklamace zasílá kupující písemně  na adresu prodávajícího.
 
3. Prodávající neodpovídá za  vady jakosti uhlí, které byly způsobeny po splnění dodávky 
 
nebo  byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.
 
4. Záruční  doba pro zjevné vady je 10 dnů od data expedice dle dodacího  listu.
 
5. Po převzetí dodávky bezodkladně oznámí kupující  prodávajícímu zjištěné vady jakosti s 
 
uvedením návrhu na  jejich vypořádání.. Dohodnutý způsob vypořádání nemůže  kupující 
 
měnit bez souhlasu prodávajícího.
 
6. Prodávající  je povinen neprodleně sdělit kupujícímu,zda se dostaví k vyřízení reklamace  
 
do tří pracovních dnů od jejího nahlášení.
 
7. Kupující,  kterému vznikl nárok na slevu z prodejní ceny, není oprávněn  požadovat jinou 
 
náhradu škody způsobenou jakostí paliva,  na kterou se sleva vztahuje.
 
8. Neumožní-li kupující prodávajícímu  prověřit jakost reklamovaného paliva,nenese 
 
prodávající odpovědnost  za reklamované vady.
 
9. Při reklamační činnosti v místě  kupujícího je povinen kupující vytvořit prodávajícímu 
 
vhodné  podmínky k ověření oprávněnosti jakostní reklamace.
 
10. Kupující může disponovat s reklamovanou  dodávkou pouze po dohodě s prodávajícím.
 
11. Při oprávněném  odmítnutí dodávky na základě zjištěných vad jakosti je  prodávající 
 
povinen kupujícímu dát neprodleně dispozice,  jak má s vadným palivem naložit.
 
12. Náklady  na rozhodčí analýzu nese prodávající jen tehdy, byla-li vada  jakosti prokázána.
 
13. Prodávající nejpozději do  jednoho měsíce od obdržení protokolu o vadách sdělí 
 
kupujícímu,  jakým způsobem byla reklamace vyřízena.
 
14. Váhové  reklamace uplatňuje kupující u dodavatele / prodávajícího/.

 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY

OD 29.9.2020 PROVOZOVNA PŘEMÍSTĚNÁ DO NOVÝCH PROSTOR.

KUJAVY ZA DOMEM Č. 216, DOLNÍ KRAVÍN U DÁLNICE 

VIZ MAPA